Kalanduse teabekeskus

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus" raames.

Maaeluminister kehtestas teadlaste ja kalurite koostöötoetuse kasutamise kava 18.12.2015 käskkirjaga nr 62 ning teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuse kasutamise kava 18.12.2015 käskkirjaga nr 64.

Toetused on määratud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 16.02.2016 otsustega nr 31 ja 32.

Kalanduse teabekeskus aitab koordineerida kalandus- ning vesiviljelussektori, kalureid koondavate organisatsioonide ning teadlaste koostööd, tellib ja koordineerib osapooltele huvi pakkuvaid uuringuid ja katseprojekte.

Teabekeskus kogub, analüüsib ja jagab kalamajanduslikku teavet, infot vesiviljeluse, vesiviljelussaaduste töötlemise ja turustamise kohta ning avaldab koostöös teadlaste ja ettevõtjatega kalandus- ja vesiviljelusalast infot.

Teabekeskus teeb koostööd kohalike kalanduspiirkondadega, võimaldades kohalikel algatusrühmadel saada igakülgset teavet ja abi tegevusstrateegiate elluviimisel.

Teabekeskuse tegevust juhib juhataja.

Teabekeskuse tööd koordineerib nõukogu, milles on esindatud:
1) Eesti Kalaliit,
2) Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit,
3) Eesti Vesiviljelejate Liit,
4) Eesti Kalurite Liit,
5) Eesti Maaülikool,
6) kalanduse algatusrühmad,
7) Keskkonnaministeerium,
8) Maaeluministeerium,
9) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
10) Tallinna Ülikool,
11) Tartu Ülikool,
12) TTÜ Eesti Mereakadeemia.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor määras 16.02.2016 otsusega nr 17-6/31 teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuseks 1 121 880 eurot ning 16.02.2016 otsusega nr 17-6/32 teadlaste ja kalurite koostöötoetuseks 5 833013 eurot.

Kalanduse teabekeskuse tegevuse lõpptähtaeg on 31. detsember 2022. 

 

Aastatel 2011-2015 toimus kalanduse teabekeskuse tegevus "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.

Lisainfo