Kalade alammõõdud

  • Prindi

Kalade alammõõdud ning mõõtmise nõuded on esitatud lisas 3. Kui alammõõdu kehtivusala ei ole täpsustatud, kehtib alammõõt kõigil veekogudel. (Kalapüügieeskiri § 14)

(kkkk (Ka

Kalaliik

Veeala, kus alammõõt kehtib¹

l², cm

L³, cm

Ahven meres 16 19
Angerjas

- meres

35
- Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 55
- teistes siseveekogudes 50
Haug 40 45
Jõeforell 32 36
Jõevähk4 11
Kammeljas 30
Koha - meres ja sinna suubuvates jõgedes 38 44
- Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, Narva jõe ülemjooksul, Narva veehoidlas 40 46
- Võrtsjärves 45 51
- teistes siseveekogudes 40 46
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 30 35
Lest - alapiirkonnas 28 21
- alapiirkondades 29 ja 32 18
Linask 25 30
Luts 40
Lõhe 55 60
Meriforell (iherus) 50
Rääbis 10 12
Siig

 

 Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes 35 40

meres ja sinna suubuvates jõgedes

30

35

Säinas

meres ja sinna suubuvates jõgedes

32

38

Tursk 35
Vimb 26 30

¹ – Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade kaupa erinev või kehtib ainult teatud veealal.

– kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni. l mõõtu kasutatakse juhul kui L ei ole mõõdetav.

– kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.

– jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).

 

 

 

Lossitava kala alammõõdud

Liigid Geograafiline piirkond
Alammõõt  (cm) 
Tursk (Gadus morhua) alarajoonid 22-32 38
Lest (Platichthys flesus) - alarajoonid 22-25 23
- alarajoonid 26-28 21
- alarajoonid 29-32, 59°30' põhjalaiusest lõuna poole 18
Atlandi merilest (Pleuronectes platessa) alarajoonid 22-32 25

Harilik kammeljas (Psetta maxima)

alarajoonid 22-32

30
Sile kammeljas (Scophthalmus rhombus) alarajoonid 22-32 30
Angerjas (Anguilla anguilla) alarajoonid 22-32 35
Lõhe (Salmo salar) - alarajoonid 22-30 ja 32 60
- alarajoon 31 50
Meriforell (Salmo trutta) - alarajoonid 22-25 ja 29-32 40
- alarajoonid 26-28 50

 

  • Alammõõdud ei kehti meritindi, tursa, kammelja, lesta ja merilesta püügil lihtkäsiõngega. (Kalapüügieeskiri § 43 lg 2)

 

  • Keskkonnaminister võib ajutiselt suurendada või vähendada koha või haugi alammõõtu Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel, kui see on vajalik tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni soovitustest. (Kalapüügieeskiri § 43 lg 3)

 

Kalade alammõõtudega saab tutvuda ka interaktiivse kaardi abil rakenduses "Kalapüügipiirangud".