Toetused

Eesti kalanduse strateegia 2014-2020

Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 käsitleb Eesti kalavarude olukorda, rannakalandust, traalpüüki, harrastuskalapüüki, kaugpüüki, töötlemist, turustamist, teadus- ja arendustegevusi.

Uue perioodi strateegias pööratakse senisest enam tähelepanu teadus- ja arendustegevusele.

Strateegia koostati ekspertrühma kaasabil, kuhu kuulusid riigiasutuste, kalandussektori ja teadusasutuste esindajad.

Kinnitatud kalandusstrateegia on aluseks rakenduskavale, millega määratakse Euroopa Kalandusfondist kalandussektori arendamiseks kavandatavad meetmed perioodiks 2014-2020.

Põllumajandusministeeriumi kalandusnõukogu kiitis strateegia heaks 2. aprillil 2013.

 

Kalandusele antava struktuurabiga saab tutvuda Euroopa Parlamendi kodulehel.

Täiendav teave toetuste taotlemise tingimustest Maaeluministeeriumi ja PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) kodulehelt.

Investeeringutoetuste info avanevate taotlusvoorude kohta avaldatakse Ametlikes Teadaannetes ning teave kõikide toetuste kohta PRIA kodulehel. PRIA sisestab jooksvalt ka kõik täiendavad muudatused investeeringutoetuste ajakavas.

Eesti maaelu arengukava (MAK) ja Euroopa Kalandusfondi rakenduskava (EKF) meetmete toetuste veebikaart on leitav siin.

 

Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013

Aastatel 2007-2013 kaasrahastas Euroopa Liit kalandustoetusi Euroopa Kalandusfondist (EKF), mis asendab meil aastatel 2004-2006 kalanduse rahastamise allikaks olnud Kalanduse Arendusrahastut.
Järgneval seitsmel aastal on EKFi vahenditest Eesti kalandussektorit võimalik toetada 84,6 miljoni euroga. Koos Eesti riigi poolse kaasfinantseeringuga teeb see keskmiseks aastaseks toetussummaks ligikaudu 230 miljonit krooni.

EKFi vahendite kasutamiseks koostas Põllumajandusministeerium (nüüdne Maaeluministeerium) Eesti kalanduse strateegia 2007-2013 ning Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava, mis said valitsuse heakskiidu 1. märtsil 2007. Euroopa Komisjon kiitis Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava aastateks 2007-2013 heaks 18. detsembril 2007. a.

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim